JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

ICF-siltaus

ICF-siltaus on laadun tae

 

Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus tunnetaan lyhenteellä ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Se on osa Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälistä luokitusperhettä.

ICF tarjoaa yhtenäisen, kansainvälisesti sovitun kielen ja viitekehyksen kuvata toiminnallista terveydentilaa ja terveyteen liittyvää toiminnallista tilaa.

  • ICF-siltaaminen tarkoittaa toimintakykymittarin eri arviointikriteerien linkittämistä ICF:n mukaisiin standardeihin ja koodeihin.

Toimintakykymittarin siltaus ICF:n kaltaiseen järjestelmään edellyttää vähintään kahden itsenäisen tutkijan yhteistyötä. Se alkaa  tutkijoiden itsenäisesti tekemällä arvioinnilla, ja jatkuu yhteisen näkemyksen hiomisella. ICF-siltauksia tehdään Suomessa  myös moniammatillisissa ICF-työpajoissa.

ICF-siltaus antaa mahdollisuuden koodata terveyttä koskevaa informaatiota luokittelemalla toimintakykyä ja toimintarajoitteita, jotka liittyvät lääketieteelliseen terveydentilaan, jotka puolestaan luokitellaan Kansainvälisessä tautiluokituksessa (International Classification of Diseases, Tenth Revision, ICD-10). ICF ja ICD-10 täydentävät toisiaan ja niitä suositellaan käytettävän rinnakkain.

ICF sisältää kaksi osaa:

Osa 1. Toimintakyky ja toimintarajoitteet, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
a) Ruumiin/kehon toiminnot ja ruumiin rakenteet
b) Suoritukset ja osallistuminen
 
Osa 2. Kontekstuaaliset tekijät, joka jakautuu
c) Ympäristötekijöihin
d) Yksilötekijöihin. Kukin osa-alue sisältää aihealueita (pääluokkia), jotka puolestaan koostuvat kuvauskohteista (=ICF:n luokitusyksiköitä).
 

Näistä muodostuu ICF-koodi, johon liitetään vielä tarkennin, joka osoittaa toimintakyvyn tason kyseisellä aihealueella. Luokitus ei määritä, millä mittareilla luokituksen eri osia tulisi mitata. (ICF 2013.)

Kaikki FCG:n toimintakykymittarit on sillattu ICF-järjestelmään

FIM®-toimintakykymittari on sillattu Yhdysvalloissa vuonna 2010 ja Suomessa vuonna 2013. Nämä siltaukset ovat yhteneväiset. Yhdysvalloissa tekijänä oli lisenssin omistaja, ja Suomessa nykyisin FCG:llä työskentelevä asiantuntija Auli Karttunen ja hänen väitöskirjaohjaajansa, filosofian tohtori Sinikka Peurala.

  • Siltauksen tuloksena nähtiin, että kaikki FIM-mittarin toiminnot voidaan sillata ICF-luokitukseen. Mittarissa on 52 kriteeriä ja käsitettä, jotka jakautuvat ICF-luokituksen pääluokkien kahdeksalle osa-alueelle.

RAVA™-toimintakykymittarin ovat sillanneet FCG:n asiantuntijat Auli Karttunen ja Lotta Sokka vuonna 2014. Vuonna 2015 oli TUVA™-mittarin vuoro, jolloin sen siltasivat FCG:n asiantuntijat Auli Karttunen ja Johan Vartiainen.

Lähteet:

ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 6. painos.Tampere: Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy, 2013.