JOHDA TIEDOLLA

Välineet hyvinvoinnin johtamiseen

Kehitysprojektit

Esimerkkejä meneillään olevista kehittämistyöryhmistämme ja -projekteistamme:

 

Avohoidon potilasryhmittelyn kehittämistyöryhmä

 • Tavoitteena on luoda avohoitoon ryhmittelijä, joka vastaa kaikkien osapuolien tarpeita.

Kuntoutuksen DRG-ryhmittelyn kehittäminen

 • Tavoitteena on luoda lääkinnällisen kuntoutuksen kuvaamiseen toimiva NordDRG –potilasluokittelujärjestelmä.

Psykiatrian potilasryhmittelyn kehittämistyöryhmä

 • Tavoitteena on kehittää psykiatrian NordDRG-ryhmittelyä kuvaamaan psykiatrista hoitoa mahdollisimman hyvin ja luoda ryhmittely, jota voidaan käyttää tuotteistuksessa.

NordDRG-ohjeistukset

 • Kansallisen DRG-keskuksena tärkeänä tehtävänä on ylläpitää ohjeistuksia organisaatioille. Tätä työtä varten on perustettu työryhmä, jossa on eri alojen asiantuntijoita sairaanhoitopiireistä sekä edustaja THL:lta. Työryhmä tarkastaa vuosittain NordDRG-oppaan, Kustannuslaskennan ohjeen sekä Suoritekäsikirjan sisällön, jotta tieto on ajantasaista. Ohjeet päivitetään kerran vuodessa.

pDRG™-järjestelmä

Benchmarking-tietojen kehittämistyöryhmä

 • Tavoitteena on benchmarking-tietojen kokonaisuuden ja menetelmän selvittely

Kustannuslaskennan työryhmä

 • Tarkoituksena on organisaatioiden kustannuslaskennan kehittäminen.

Perusterveydenhuollon kirjaamisen auditointi

 • Tarkoituksena on kehittää perusterveydenhuollon kirjaamista auditoinnin avulla. Auditointi on suunniteltu pilotoitavan vuoden 2016 aikana.

pDRG on mukana myös avohoidon ryhmittelyn kehittämisessä yhteistyössä NordDRG-järjestelmän kanssa sairaanhoitopiirien ja kuntien jäsenistä koostuvassa ryhmässä. pDRG-järjestelmällä tehdään alueellista hoito- ja palveluketjun tarkastelun kehittämistyötä. 

RAFAELA®-järjestelmä tuottaa asiakaskohtaiset kustannukset hoitotyölle

 • Tarkoituksena on tuottaa RAFAELA® hoitoisuusluokitusjärjestelmään kustannuslaskentamalli, joka ottaa huomioon hoitotyön kustannukset osana hoitopäivä- ja käyntivälisuoritteen kustannuslaskentaa.
 • Toteutetaan yhteistyössä asiakasorganisaatioiden kanssa.Aikataulu 2015 - 2016 (tavoitteellinen).

RAFAELA®-järjestelmän POLIHOIq-mittarin kehitystyö

 • Mittaria päivitetään sisällön ja käsitteistön osalta. Työ käynnistyy alkuvuonna 2016.

RAFAELA®-järjestelmän raportoinnin kehittäminen

 • Tarkoituksena on päivittää nykyinen RAFAELA®-sovelluksen vertailuraportoinnin sisältö ja malli vastaamaan tämän päivän hoitotyön tiedolla johtamisen tarvetta. Tavoitteena on työn valmistuminen vuoden 201 aikana, jolloin uusi tapa tehdä vertailuraportointia saadaan käyttöön vuonna 2017.

RAVA™-mittarin termistön ja kriteerien ajanmukaistaminen:

 • Projektin tarkoituksena oli päivittää RAVA™-mittarissa käytettävät termit ja kriteerit vastaamaan mahdollisimman hyvin tämän päivän vanhustenhuollon toimintatapoja ja käytänteitä. Projekti toteutettiin erillisen kehittämistyöryhmän toimesta ja työ valmistui alkukesästä 2016.

RAVA™-mittarin psykososiaalisen mittariosion kehittäminen:

 • RAVA™-kehittämiprojektin toisen vaiheen tavoitteena on selvittää, kuinka RAVA™-mittarin mittausaluetta voidaan laajentaa siten, että mittarin avulla voidaan entistä paremmin arvioida myös asiakkaan pykososiaalista toimintakykyä. Käytännön tavoitteena on valita 3-4 uutta psykosiaalista toimintakykyä käsittelevää osa-aluetta sekä laatia niitä koskevat kysymykset ja kriteerit. Vaihe toteutetaan erillisen kehittämistyöryhmän toimesta. Tavoitteena on saattaa työ valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

RAVA™-mittarin asiakaskohtaisen kustannuslaskenta kehittäminen:

 • RAVA™-kustannuslaskentaprojektin tarkoituksena on yhdistää organisaatioiden kustannustietoa RAVA™-mittarin tuottamaan asiakkaan toimintakykytietoon. Tarkoituksena on kehittää kustannuslaskentamalli, jolla voidaan laskea asiakaskohtaiset kustannukset halutuille tapahtumakokonaisuuksille. Kustannuslaskentatietoa voidaan hyödyntää mm. budjetoinnissa, optimaalisen palvelurakenteen ja resurssien käytön suunnittelussa, sekä organisaation sisäisessä ja ulkoisessa vertaisarvioinnissa.
 • Projekti alkoi syksyllä 2015 projektisuunnitelman laatimisella ja pilottiorganisaatioiden kartoituksella. Pilottiorganisaatioilta kerättävä aineisto analysoidaan FCG Konsultointi Oy:n asiantuntijoiden toimesta keväällä 2016.

RAVA™-mittarin indeksin tarkistaminen ja mittarin validointi yhdessä Tampereen yliopiston kanssa:

 • RAVA™-kehittämiprojektin toisen vaiheen valmistuttua uudistettu mittari tulee validoida ja myös RAVA™-indeksin laskukaava tulee määritellä uudestaan. Vaihe toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.