RAFAELA®-tutkimus

RAFAELA®-järjestelmää tutkitusti

 

RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmää on tutkittu väitöskirjatasolla useasti. Järjestelmän hyödyistä on myös julkaistu monia artikkeleita kotimaisissa ja ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa.

VÄITÖSKIRJAT:

Fagerholm, Nina. 2014. Sairaaloiden somaattisten poliklinikoiden hoitotyön henkilöstömitoitus: tunnusluku- ja asiantuntijaperusteinen mallinnus

Väitöskirja, Itä-Suomen yliopisto, 2014, Terveystieteiden tiedekunta
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences., no 254, ISSN: 1798-5714

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-1604-4

 

Rauhala, Auvo. 2008. The validity and feasibility of measurement tools for human resources Management in Nursing – Case of the RAFAELA™- system (Hoitajien inhimillisten voimavarojen johtamisen mittausvälineiden validius ja käyttökelpoisuus. Case RAFAELA™-järjestelmä).

Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 159.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-27-1069-0

Johtopäätökset:

  • OPC:tä voidaan pitää monipuolisesti validoituna hoitoisuusmittarina. Se mittaa riittävän luotettavasti potilashoitoon liittyvää työmäärää
  • PAONCIL ja koko RAFAELA™-järjestelmä osoitettiin valideiksi. Optimaalisen hoitoisuuden määritys onnistuu useimmilla osastoilla. RAFAELA™-järjestelmän rajat ja reunaehdot on nyt perusteellisesti selvitetty. OPC- ja PAONCIL-mittarien osoitettiin mittaavan kutakuinkin samaa ilmiötä.
  • Hoitajien lisääntynyt työmäärä oli yhteydessä heidän sairauslomiensa merkittävään lisääntymiseen. Liiallinen työmäärä saattaa lisätä henkilöstön työterveydellisiä ongelmia merkittävästi. RAFAELA™-järjestelmän osoitettiin sisältävän monia piirteitä, jotka tukevat HRM-perusteista hoitajien johtamista.

 

Pusa, Anna-Kaisa. 2007. The Right Nurse in the Right Place - Nursing Productivity and Utilisation of the RAFAELA™- Patient Classification System in Nursing Management (Oikea hoitaja oikeassa paikassa. Hoitotyön tuottavuus ja RAFAELA™- hoitoisuusluokitusjärjestelmän hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa) Väitöskirja, Kuopion yliopisto, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, no 147

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-27-0517-7

Johtopäätökset:

  • OPC on hyödynnettävissä sairaalapalveluiden hinnoittelussa, vaikkakin sen hyödyntäminen hinnoittelussa on vielä vähäistä.
  • PAONCIL menetelmä mahdollistaa hoitajavoimavarojen optimaalisen kohdentamisen potilaiden hoidon tarpeen mukaisesti. Se toimii vaihtoehtoisena menetelmänä tarkalle työajan mittaamiselle.
  • RAFAELA™-hoitoisuusluokitusjärjestelmän antamat mahdollisuudet voisivat olla aktiivisemmin johtajien käytössä. RAFAELA™-järjestelmä mahdollistaa hoitotyön tuottavuuden tarkastelun ja jatkotutkimukset hoitotyön tuottavuuden vaikutuksista potilaiden hoidon laatuun ja hoitajien työhyvinvointiin.

 

Fagerström Lisbeth. 1999. The Patient’s Caring Needs. To Understand and Measure the Unmeasurable. Väitöskirja. Åbo Akademi University.

·         ei saatavilla sähköisesti.

OPINNÄYTETYÖT:

Marttila Liisa. 2011. Hoitoisuustietojen hyödyntäminen johtamisessa – sähköinen kysely hoitotyön johtajille. Pro gradu –tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. Terveystieteiden tiedekunta.

Johtopäätökset:

  • Tutkimus tuotti tietoa hoitoisuustietojen käyttömahdollisuuksista sekä niiden käytön rajoituksista. Hoitoisuustietojen käyttö edellyttää luotettavia ja ymmärrettäviä hoitoisuustietoja, riittävää koulutusta, tukea ja palautetta sekä hyödyntämistä tukevia tietojärjestelmiä. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää kohdeorganisaatiossa ja osin laajemminkin edistettäessä hoitoisuustietojen käyttöä osana moniammatillista tiedolla johtamista.

 

Vainikainen, Paula. 2013. RAFAELA-hoitoisuusluokitusjärjestelmän PAONCIL-mittari apuväline hoitohenkilöstön työkuormituksen tunnistamiseen ja henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, terveyshallintotiede

Johtopäätökset:

  • Työkuormitukseen liittyvät tekijät ovat haasteena myös terveydenhuollossa ja näin ollen olisi tärkeää saada tutkimustietoa siitä, miten työkuormituksen näkökulma vaikuttaa henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvään päätöksentekoon ja miten hoitotyön johtajat käyttävät henkilöstövoimavarojen johtamisen menetelmiä huomioidessaan henkilöstön työkuormitukseen liittyviä tekijöitä.

 

ARTIKKELIT:

Jill Flo, Bjørg Landmark1, Ove Edward Hatlevik, Siri Tønnessen, Lisbeth Fagerström 2016. Testing of the Content Validity of a Modified OPCq Instrument — A Pilot Study in Norwegian Home Health Care. Open Journal of Nursing, 2016, 6, 1012-1027
 
 
Jaana K. Junttila, Aija Koivu, Lisbeth Fagerström, Kaisa Haatainen, Pirkko Nykänen 2016. Hospital mortality and optimality of nursing workload:
A study on the predictive validity of the RAFAELA Nursing Intensity and Staffing system. International Journal of Nursing Studies 60 (2016) 46–53.

·         artikkeli luettavissa pdf-dokumenttina

Rauta, S., Salanterä, S., Nivalainen, J. & Junttila, K. 2013. Validation of the core elements of perioperative nursing. Journal of Clinical Nursing. 22 (9-10): 1391–1399.

PERIHOIq-mittarin sisältövaliditeetin testaus: Tuloksena todetaan, että PERIHOI-mittarissa on mukana olennainen ydin perioperatiivisesta hoitotyöstä.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23186365

Aschan, H., Junttila,K., Fagerstrôm, L., Kanerva, A & Rauhala, A. 2009. RAFAELA™-patient classification system as a tool for management. Studies in Health Technology and Informatics 146:478-82.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19592889

Fagerström, L. 2009. Benchmarking by the RAFAELA Patient Classification system - a descriptive study of optimal nursing intensity levels. Studies in Health Technology and Informatics 146:25-9.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19592803

Fagerström, L. 2009. Evidence-based human resource management: a study of nurse leaders' resource allocation. Journal of Nursing Management 17(4):415-25.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531141

Frilund, M. & Fagerström, L. 2009. Validity and reliability testing of the Oulu patient classification: instrument within primary health care for the older people. International Journal Older People Nursing 4(4):280-7.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20925853

Frilund, M. & Fagerström, L. 2009. Oulu Patient Classification instrument within primary health care. Studies in Health Technology and Informatics 146. 30­-5.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19592804

Frilund, M. & Fagerström, L. 2009. Managing the optimal workload by the PAONCIL method--a challenge for nursing leadership in care of older people. Journal of Nursing Management 17(4)426 – 434

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19531142

Hanhirova, M. Sinivaara, M., Leppänen, S. & Junttila, K. 2009. Asiakaslähtöisyyden kehittäminen polikliinisessä hoitotyössä. Premissi 3. 42 – 49

·         ei saatavilla sähköisesti

Rauhala A, Fagerström L. 2007. Are nurses´assessments of the workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA system. Journal of Nursing Management 15 (5), 490-9.

Linkki tiivistelmään: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17576247

Rauhala A, Kivimäki M, Fagerström L, Elovainio M, Virtanen M, Vahtera J, Rainio A-K, Ojaniemi K, Kinnunen J. 2007. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57 (3), 286-95.

·         Linkki tiivistelmään: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17233648

Junttila, K., Meretoja, R., Seppälä, A., Tolppanen, E., Ala-Nikkola, T. & Silvennoinen, L. 2007. Data warehouse approach to nursing management. Journal of Nursing Management 15(2):155-61.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17352698

Fagerström, L. & Rauhala, A. 2007. Benchmarking in nursing care by the RAFAELA patient classification system - a possibility for nurse managers. Journal of Nursing Management. 15(2):683-92.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17897144

Rauhala, A. & Fagerström, L. 2007. Are nurses’ assessments of their workload affected by non-patient factors? An analysis of the RAFAELA-system. Journal of Nursing Management 15, 490–499.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17576247

Rauhala, A., Kivimäki, M., Fagerström, L., Elovainio, M., Virtanen, M., Vahtera, J., Rainio, A-K. & Kinnunen, J. 2007. What degree of work overload is likely to cause increased sickness absenteeism among nurses? Evidence from the RAFAELA patient classification system. Journal of Advanced Nursing 57, 286–295.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17233648

Rainio A-K & Ohinmaa A. 2005. Assessment of nursing management and utilization of nursing resources with the RAFAELA patient classification system – case study from the general wards of one central hospital. Journal of Clinical Nursing 14: 674-684.

- Linkki julkaisuun: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15946275

Rauhala A, Fagerström L. 2004. Determining optimal nursing intensity: the RAFAELA method. Journal of Advanced Nursing 45 (4), 351-9.

Linkki tiivistelmään: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14756829

Fagerström L, Rainio A-K, Rauhala A, Nojonen K. 2000. Validation of a new method for patient classification, the Oulu Patient Classification. Journal of Advanced Nursing 31 (2), 481-490.

Linkki tiivistelmään: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10672108

Fagerström, L., Rainio, A-K., Rauhala, A. & Nojonen, K. 2000. Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method for resource allocation as an alternative to classical time studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences 14, 97–104.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12035282

Fagerström, L., Eriksson, K. & Bergbom Engberg, I. 1999. The patient's perceived caring needs: measuring the unmeasurable. International Journal of Nursing Practice 5(4):199-208.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10839030

Fagerström, L. & Rainio, A-K. 1999. Professional assessment of optimal nursing care intensity – a new method for assessment of staffing levels for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, 369–379.

·         tiivistelmä luettavissa: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10624253

Fagerström, L., Bergbom Engberg, I& Eriksson, K. 1998. A comparison between patients' experiences of how their caring needs have been met and the nurses' patient classification--an explorative study. Journal of Nursing Management 6(6):369-77.

·         tiivistelmä luettavissa:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+comparison+between+patients%E2%80%99+experience+of+how+their+caring+needs+have+been+met+and+the+nurses%E2%80%99

Fagerström L. & Rainio A-K. 1999. Professional assessment of optimal nursing care intensity level: a new method of assessing personnel resources for nursing care. Journal of Clinical Nursing 8, 369-379.

- Linkki tiivistelmään: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10624253

Rainio A-K. 1996. Hoitoisuusluokituksen hyödyntämisestä erikoissairaanhoidon kustannuslaskennassa. Hoitotiede. 8 (2), 70-77.

 

RAFAELA®-JÄRJESTELMÄÄ TUKEVA NÄYTTÖ:

Flinkman, Mervi. 2014: Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatistaan Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus. Väitöskirja. Turun Yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteiden laitos. Annales Universitatis Turkuensis D 1107.

https://www.doria.fi/handle/10024/95711

Kontio, Elina. 2013. Tiedonhallinta taktisessa päätöksenteossa sydänpotilaan hoitoprosessissa.  Väitöskirja. Turun yliopisto.  Lääketieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Annales Universitatis Turkuensis D 1083.

http://www.doria.fi/handle/10024/91405