RAVA®-toimintakykymittari

Toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari ikäihmisiä varten

 

RAVA® on mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa. Mittarin omistaa Suomen Kuntaliitto, joka on luovuttanut sen käyttö- ja lisensointioikeudet FCG Konsultoinnille. RAVA®-mittarin antamaa tietoa voidaan hyödyntää ikäihmisen hoidossa, hoito-organisaation kehittämisessä sekä kunnan ja valtakunnan tasolla tehtävässä päätöksenteossa.

Hyötyjä ikäihmisille, hyötyjä palveluita tuottaville

Asiakas hyötyy mittarilla tehdystä toimintakykyarviosta, koska sen avulla määritellään hänen palveluiden ja hoidon tarpeensa: tuetusti kotona, palveluasunnossa, vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

"Vanhalle ihmiselle itselleen hänen viimeiset elinvuotensa eivät ole "kuolemaa edeltäviä" jäännösvuosia, vaan kallisarvoisia edessä olevia elämän vuosia. Tämän toteutuminen riippuu ratkaisevasti palvelujärjestelmästä ja sen joustavasta kyvystä orientoitua vanhan ihmisen tarpeiden mukaan." (Jylhä ym. 2009)

Itse arviointi sujuu kokeneelta tekijältä helposti. Se voidaan myös toistaa, kun asiakkaan toimintakyky tai elämäntilanne muuttuvat. Mittaritieto on perusta henkilökohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan, jolla määritellään ikäihmisen hoidon, hoivan ja palvelun tarve.

RAVA®-mittarin tuottaman tiedon avulla voidaan todentaa asiakkaan tuen tarve ja myös perustella sen antaminen. Toimintayksikön tasolla se on apuväline eri yksiköiden, osastojen ja tiimien työskentelyn vertailuun. Tiedosta on tukea, kun pitää arvioida henkilöstön ja muun resurssin tarvetta sekä syntyviä kustannuksia. Tieto on tarpeen myös asiakas- ja palvelumaksuja määriteltäessä.

Kunnat ja valtakunnan tason suunnittelusta vastaavat tarvitsevat RAVA®-mittarin tuottamaa tietoa omaishoidon tuen määrittämisessä, palveluita arvioitaessa ja palvelurakennetta arvioitaessa ja kehitettäessä.

Tukena web-pohjainen RAVATAR-sovellus

Tehdyt arvioinnit tallennetaan web-pohjaisella RAVATAR-sovelluksella valtakunnalliseen tietokantaan. Selaimen ja palvelimen välillä käytetään SSL-suojattua https-yhteyttä.

RAVATAR-ohjelmisto voidaan integroida osaksi asiakkaan potilastietojärjestelmää. Tämä edellyttää asiakkaalta erillisen integrointilisenssin hankkimista ja oman potilastietojärjestelmänsä päivittämistä yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

Järjestelmä tuottaa valmisraportteja ja muokattavia raportteja

RAVATAR-sovelluksesta saa asiakas-, yksikkö- ja kuntatason raportteja. Asiakasraportit antavat tietoa kuntoutuksen vaikutuksesta ikäihmisen toimintakykyyn, ja taustaa tulevan hoidon ja tuen ennakointiin.

Sovellus tuottaa myös erilaisia valmisraportteja RAVA®-indekseistä, ikäihmisten hoitoisuudesta esimerkiksi asumismuodoittain, yksiköittäin ja tiimeittäin. Sovelluksen tuottama tieto mahdollistaa myös kuntien välisen vertailun ja vaikkapa alueellisen poikkileikkaustutkimuksen tekemisen.

 

Sosionomi Kirsi Hynninen tutki omassa opinnäytetyössään (YAMK,  sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) Joroisten kotihoidon kohdennustehokkuuden tarkastelu kotihoidon asiakkaan saaman palveluajan suhdetta suunniteltuun palveluaikaan. Tutkimuksella tarkasteltiin myös lähihoitajien työajan kohdistumista asiakastyössä RAVA-luokittain. Tutkimuksen tulosten mukaan kotihoidon lähihoitajien työaika kohdentui hoidonporrastuksen mukaisesti RAVA-luokittain, ja Joroisten kotihoidon palvelut ovat tuotettu kohdennustehokkaasti.

 

 

Uutisia ja blogeja

  • Kaarinassa RAVA®-mittari on yksiköiden peili
  • Tiedän paikan armahan...