NordDRG

NordDRG tar fram data om patientspektret och
vårdkostnaderna inom specialsjukvården

 

NordDRG (DRG = Diagnosis Related Groups) är ett patientklassificeringssystem för specialsjukvården som tar fram data för verksamhetsplanering, budgetering, beslutsfattande och uppföljning.

NordDRG är ett verktyg som visar vad som ingår i kostnaderna för specialsjukvården och vilka kostnader som faktureras. Systemet kan användas vid planering och uppföljning av verksamheten och för kvalitetskontroll av registreringarna. Data som insamlas genom systemet gör det också möjligt att förutse hälsovårds- och sjukhuskostnader. På lång sikt ger systemet information för det enskilda sjukhuset som grund för planering och budgetering.

Möjliggör jämförelser mellan sjukhus

Den information som systemet genererar kan användas för jämförelser mellan sjukhus. Eftersom olika sjukhus sköter olika slags patienter, görs jämförelserna mellan sjukhus av samma typ. Med andra ord jämförs universitetssjukhus, centralsjukhus och kretssjukhus endast med andra sjukhus inom respektive grupp.

Ett verktyg för rättvis prissättning

Beräkningarna i NordDRG bygger på snittkostnad. Besöken och vårdperioderna är indelade i DRG-grupper, det vill säga medicinskt meningsfulla och kostnadshomogena grupper. Som prissättningsverktyg utjämnar den risken mellan utförare och beställare.

Alla insatser som gäller en patient (som åtgärder, laboratorieundersökningar, bildundersökningar) och kostnaderna för dem riktas på den aktuella vårdperioden eller det aktuella besöket. Data sammanställs av den information som rutinmässigt samlas in under vårdprocessen. Uppgifterna registreras enligt de generella principer som fastställts av WHO och nationella myndigheter samt etablerats genom klinisk praxis.

Mer information finns på sidan om system för patientgruppering och produktifiering på Finlands Kommunförbunds webbplats.