RAFAELA®

Vårdintensitetsklassificering RAFAELA®:

Information om patientens behov av vårdinsatser

 

RAFAELA® är ett system för vårdintensitetsklassificering som ger information om patientens individuella behov av vård och om vårdinsatserna på enheten.

Systemet beskriver också vårdresurserna, personalkostnaderna, arbetets produktivitet och vårdarbetets innehåll. Med hjälp av systemet är det möjligt att genom optimal inriktning av sköterskornas arbetsinsatser säkerställa god och kvalitativ vård för patienterna.

 

Ett verktyg för planering, ledarskap och beslutsfattande

Cheferna behöver mätdata om vården för att kunna utföra sitt ledar- och utvecklingsuppdrag. RAFAELA® är ett system för vårdintensitetsklassificering som ger just denna information. Då leds vårdarbetet enligt information som alla ser och kan använda. Öppna data utgör en grund för etablering och nyttjande av gemensamma verksamhetsprocesser.

Data från RAFAELA® kan användas för analyser av vårdprocessernas kvalitet, produktivitet och kostnader. De kan användas vid resursplaneringen för sjukhusavdelningar och även vid strategisk planering för hela sjukhusorganisationen.

Systemet ger information och stöd för utvärdering och utveckling av multiprofessionella team och arbetssätt.

FCG samlar årligen information från de sjukhus som har infört RAFAELA® om bland annat personalkostnaderna och vårdintensiteten på de enskilda enheterna. Informationen sammanställs till en riksomfattande jämförelserapport och presenteras enligt organisation och specialupptagningsområde. Sjukhusen får på så vis värdefull jämförelseinformation.

Rätt antal vårdare på rätt ställe och i rätt tid

Rafaela hoitoisuusluokitus

Med hjälp av vårdintensitetsdata kan man fastställa en lämplig arbetsbelastning för varje avdelning. Det första steget är att alla som d

eltar i vårdarbetet på avdelningen deltar i att definiera kvaliteten på gott vårdarbete på enheten.

Mot denna nivå fastställs den lämpliga vårdintensiteten och arbetsbelastningen för enheten, vilket sker med hjälp av mätaren PAONCIL (Professional Assessment of Optimal Nursing Intensity Level).

Med en lämplig arbetsbelastning mår vårdpersonalen bra och arbetsmotivationen är god. Vårdare som regelbundet klassificerar och utvärderar sitt arbete tänker samtidigt på patientens vårdbehov. På så sätt bidrar klassificeringssystemet till homogenitet i vården.

Synliggöra vårdarnas insats

RAFAELA® konkretiserar vårdarnas arbetsinsatser för dem själva och för andra. Vårdarna deltar i beslutsfattandet och påverkar besluten när de utvärderar både sitt eget arbete och patienternas behov av och tillgång till vård. Då konkretiseras realiteterna i deras arbete.

Systematisk och långsiktig användning av RAFAELA® avspeglar och stärker vårdarnas professionalism. Det utgör grunden för kollegialt tänkande och är ett verktyg för att leda sig själv.