Funktionstillståndsmätaren RAVA™

En mätare av äldre personers funktionstillstånd och hjälpbehov

 

RAVA™ är en mätare för bedömning av funktionstillståndet och hjälpbehovet hos äldre. Den används för bestämning av den optimala vårdformen. Mätaren ägs av Finlands Kommunförbund som har överlåtit nyttjande-och licensrättigheterna till FCG Konsultering. Den information som erhålls genom RAVA™ kan användas vid äldrevården, utveckling av vårdorganisationen samt som stöd för beslut på kommunal och riksomfattande nivå.

Fördelar för äldre – fördelar för serviceleverantörerna

RAVA™ ger fördelar för klienterna. Funktionstillståndbedömningen som görs med mätaren används för att fastställa klienternas behov av service och vård – effektiviserad vård hemma, i serviceboende, äldreboende eller på vårdavdelning på HVC.

”För den äldre själv är de sista levnadsåren inga restår ’i väntan på döden’, utan värdefulla år i livet. Att det verkligen blir så, beror i högsta grad på servicesystemet och dess förmåga att flexibelt orientera sig efter den äldres behov.” (Jylhä m.fl. 2009)

Själva bedömningen är en enkel uppgift för en erfaren bedömare. Den kan också upprepas om det sker ändringar i klientens funktionstillstånd eller livssituation. Den erhållna informationen utgör grunden för en individuell vård- och serviceplan som anger den äldres behov av vård, omsorg och service.

Med informationen från RAVA™ kan man verifiera klientens vårdbehov och motivera vården. I verksamhetsenheterna är informationen ett verktyg för jämförelser mellan arbetet i enheterna, avdelningarna och teamen. Informationen ger stöd för uppskattning av personalbehov och andra resurser samt kostnaderna. Informationen behövs också för fastställande av klient- och serviceavgifterna.

Kommunerna och de instanser som ansvarar för den riksomfattande planeringen behöver informationen från RAVA™ för att definiera ersättningarna för närståendevård, uppskattning av tjänsterna och bedömning och utveckling av servicestrukturen.

Webbappen RAVATAR som hjälp

Bedömningarna sparas i en riksomfattande databas med hjälp av webbappen RAVATAR. Webbläsaren är uppkopplad mot servern enligt http

s-protokoll med SSL-kryptering.

RAVATAR kan integreras i kundens patientdatasystem. För detta ska kunden skaffa en separat licens för integrationen och uppdatera sitt patientdatasystem

 i samarbe

te med sin systemleverantör.

Systemet ger både färdiga standardrapporter och anpassningsbara rapporter

Med RAVATAR kan man ta fram rapporter på klient-, enhets- och kommunnivå. Klientrapporterna ger information om rehabiliteringens effekt på den äldres funktionstillstånd samt stöd för uppskattningen av vård- och stödbehovet i framtiden.

I appen kan man också ta fram olika standardrapporter om RAVA-indexen och vårdintensiteten för äldre till exempel enligt boendeform, enhet eller team. Informationen gör det också möjligt att jämföra kommuner med varandra eller göra en regional tvärsnittsstudie.