TUVA

TUVA™ för bedömning av mentalvårdsklienters funktionstillstånd

 

TUVA™ är en funktionstillståndsmätare som anger klientens service- och stödbehov så att hen kan få tillgång till rätt stöd vid rätt tid.

 

Den professionella bedömningen bygger på en heltäckande bedömning som en yrkesutbildad vårdgivare och klienten gör av olika dimensioner av klientens funktionstillstånd. Kartläggningen omfattar fem dimensioner:

◦ Allmän omvårdnad

◦ Rutiner i hemmet, ärenden och fritidsaktiviteter

◦ Sociala kontakter och färdigheter

◦ Kognitiva färdigheter

◦ Psykosociala färdigheter

 

Funktionstillståndet uppskattas med sammanlagt 25 olika kriterier. Utöver funktionstillståndet uppskattas hur mycket 15 olika psykiska symtom (som impulsivitet, aggressivitet, nedstämdhet osv.) stör de dagliga rutinerna. De insamlade uppgifterna sammanställs till en bild av klientens funktionstillstånd och symtomens inverkan på klientens förmåga att fungera i vardagen.

De professionella bedömningarna sparas i en riksomfattande databas med hjälp av webbappen TUVATAR™. Mätaren är snabb och enkel att använda, ett test tar bara 20–30 minuter. Då är det möjligt att göra regelbundna mätningar för att uppdaga förändringar i funktionstillståndet. Informationen hjälper till att uppdatera den individuella rehabiliteringsplanen.

TUVATAR™ sammanställer standardrapporter som är lätta att använda. De kan användas som stöd när man vill hitta den rätta vård- och boendeformen för klienten.

◦ Standardrapporter för individnivå hjälper både klienten och vårdgivaren att snabbt se riktningen för rehabiliteringen.

◦ Standardrapporter för organisationsnivå hjälper enheten att bli mer klientorienterad i sin verksamhet.

Genom mätaren kan organisationer få en bild av vilka tjänster deras klienter verkligen behöver. Samtidigt synliggörs arbetsinsatserna och deras effekter kan bedömas.

 

Mätaren är resultatet av samarbete

TUVA™ är en mätare som tagits fram av Mainio Vire, Kuntamaisema och FCG Konsultering. Arbetet för att utveckla mätaren styrs och bistås av en ledningsgrupp bestående av representanter för den kommunala och den privata sektorn. Licens- och utbildningsrättigheterna till mätaren innehas av FCG Konsultering som även vidareutvecklar mätaren.