INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

DRG-centret

DRG-centret verkar inom FCG Konsultering

Vid FCG Konsultering finns ett nationellt DRG-center. Det är ett kompetenscentrum som upprätthåller och utvecklar de nationella DRG-patientklassificerings- och produktifieringssystem, med andra ord NordDRG för specialistsjukvård och pDRG för primärvård.

 

I Finland ägs dessa system av Kommunförbundet och förvaltas av DRG-centret vid FCG. Centret svarar för utvecklingen av DRG-grupperingen på det nationella planet. Arbetet med NordDRG-grupperaren pågår hela tiden och justeringar görs varje år enligt behov både i den nordiska grupperingen och i de nationella versionerna.

Fokusområdena för utvecklingsarbetet 2015 har valts utifrån sjukvårdsdistriktens önskemål och Nordic Casemix Centres prioritetslista och de har fastställts i DRG-ledningsgruppen.

Centret tar fram manualerna till NordDRG

DRG-centrets viktiga uppgift är att upprätthålla grupperingsmanualerna för organisationer. Arbetet utförs av en arbetsgrupp som består av experter från sjukvårdsdistrikten och en representant för Institutet för hälsa och välfärd. Gruppen granskar årligen innehållet i NordDRG-manualen, redovisningsanvisningen och prestationshandboken för att uppgifterna ska vara aktuella. Anvisningarna uppdateras en gång om året.

DRG-centret publicerar de nationella viktkoefficienterna ...

DRG-centret samlar årligen in material om föregående år från sjukvårdsdistrikten.

DRG-centret bearbetar materialet och

◦ publicerar årligen
de nationella viktkoefficienterna
 (skilda koefficienter för universitetssjukhus och centralsjukhus)
◦ beräknar och lämnar sjukvårdsdistriktens koefficienter, förutsatt att materialet innehåller de kostnadsuppgifter som behövs för detta
◦ analyserar materialet för utveckling av DRG-grupperaren.
 

... och versionerna av DRG-grupperaren

DRG–centret testar de nya versionerna av grupperaren enligt det schema som Nordic Casemix Centre har lagt upp.

Ändringarna anges enligt DRG-grupp både som antal och som eurobelopp (absolut förändring och procentuell förändring). Testverktyget är programmet Qlikview.

Nordiskt samarbete

DRG-centrets viktiga ansvarsområde och arbetsfält är det nordiska samarbetet för specialistsjukvårdssystemet NordDRG. Vi utvecklar systemet i samarbete med de systemägande myndigheterna i de övriga nordiska länderna.

◦ Norge Helsedirektoratet
◦ Sverige Socialstyrelsen
◦ Danmark Statens Serum Institut (som lyder under Hälso- och äldreministeriet)