INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

Mappning till ICF

Mappning till ICF är en kvalitetsgaranti

 

Den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health) brukar i allmänhet gå under förkortningen ICF. Den är en av de internationella klassifikationer som Världshälsoorganisationen (WHO) tagit fram.

ICF erbjuder en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

◦ ICF-mappning betyder att de olika bedömningskriterierna i en funktionstillståndsmätare länkas till standarder och koder enligt ICF.

Mappning av en funktionstillståndsmätare till ett system som ICF förutsätter samarbete mellan minst två självständigt arbetande forskare. De utarbetar först var sin bedömning och samordnar sedan sina synpunkter. I Finland arbetar också multiprofessionella ICF-workshopar med ICF-mappning

Genom ICF-mappning är det möjligt att koda hälsoinformation genom klassificering av funktionstillstånd och funktionshinder utifrån det medicinska tillståndet enligt den internationella klassifikationen av sjukdomar (International Classification of Diseases, Tenth Revision, ICD-10). ICF och ICD-10 kompletterar varandra och bör med fördel användas parallellt.

ICF består av två delar:

Del 1. funktionstillstånd och funktionshinder som omfattar komponenterna

 a) kroppsfunktioner och kroppsstrukturer
 b) aktiviteter och delaktighet

Del 2. kontextuella faktorer som omfattar komponenterna

 c) omgivningsfaktorer
 d) personfaktorer Varje komponent innehåller domäner (kapitel) som i sin tur är uppdelade i kategorier (= klassifikationsenheter).

Dessa läggs ihop till en ICF-kod som dessutom ska följas av minst en bedömningsfaktor som anger graden av funktionstillstånd inom ifrågavarande område. Klassifikationen fastställer inte vilka mätare som ska användas för de olika delarna. (ICF 2013.)

FCG:s funktionstillståndsmätare har alla mappats till ICF.

Mappningen av FIM® till ICF gjordes i USA år 2010 och i Finland 2013. De två mappningarna är kongruenta. I USA gjordes mappningen av licensgivaren och i Finland av Auli Karttunen (numera expert på FCG) och hennes doktorandhandledare, filosofie doktor Sinikka Peurala.

◦ Resultaten av mappningen visade att alla funktioner i FIM® kan mappas till ICF. Mätaren innehåller 52 kriterier och begrepp, fördelade på de åtta ICF-komponenterna.

Mappningen av funktionstillståndsmätaren RAVA™ gjordes av FCG:s experter Auli Karttunen och Lotta Sokka 2014. TUVA™ mappades till ICF år 2015 av FCG:s experter Auli Karttunen och Johan Vartiainen.

Källor:

ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. 6. painos.Tampere: Juvenes Print – Suomen yliopistopaino Oy, 2013