INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

Samarbete med högskolorna

Högskolesamarbete och avhandlingar

 

Våra klassificeringsprodukter är ett resultat av forskning eller bygger på internationell bevisning av systemets validitet. Produkterna tas fram av experter från det kliniska området samt högskoleforskare.

Vi understöder kandidat-, magister- och doktorsavhandlingar.

Aktuella eller nyligen avslutade omfattande avhandlingar är bland annat följande:

FIM®:

Painilainen T. Ikääntyneen lonkkamurtumapotilaan kuntoutuminen Functional Independence Measure (FIM) –mittarilla kuvattuna.  Avhandling pro gradu i vårdvetenskap. Institutionen för vårdvetenskap. Åbo universitet 2013.

Seppänen T. FIM-mittari AVH-potilaiden toimintakyvyn muutoksen seurannassa. Avhandling pro gradu i gerontologi och folkhälsa. Institutionen för hälsovetenskap. Jyväskylä universitet 2013.

 

Kontakta gärna våra specialister.