INFORMATIONSSTYRD LEDNING

Verktyg för välfärdsledning

Utvecklingsprojekt

Exempel på aktuella arbetsgrupper och projekt

 

Arbetsgrupp för utveckling av patientgruppering vid öppenvård

◦ Målet är att ta fram en öppenvårdsgrupperare som uppfyller alla parters behov.
 

Utveckling av DRG-gruppering vid rehabilitering

◦ Målet är att ta fram ett fungerande NordDRG-patientklassificeringssystem för medicinsk rehabilitering.
 

Arbetsgrupp för utveckling av patientgruppering vid psykiatri

◦ Målet är att utveckla en NordDRG-grupperingen för psykiatri så att den på bästa möjliga sätt motsvarar den psykiatriska vården och att ta fram en gruppering som kan användas vid produktifiering.
 

Manualerna till NordDRG

◦ En viktig uppgift för DRG-centrets är att upprätthålla manualerna för organisationer. Arbetet utförs av en arbetsgrupp som består av experter från sjukvårdsdistrikten och en representant för Institutet för hälsa och välfärd. Gruppen granskar årligen innehållet i NordDRG-manualen, redovisningsanvisningen och prestationshandboken. Anvisningarna uppdateras en gång om året.
 

pDRG™

Arbetsgrupp för utveckling av benchmarkinguppgifter

◦ Målet är att utreda konceptet och metoden för benchmarkinguppgifter
 

Arbetsgrupp för kostnadsredovisning

◦ Målet är att utveckla kostnadsredovisningen i organisationerna.

Kvalitetsrevision av registrering inom primärvården

◦ Målet är utveckla registreringen inom primärvården med hjälp av kvalitetsrevision. En pilotrevision är planerad för 2016.

pDRG deltar också i utvecklingen av grupperingen inom öppenvården i samarbete med NordDRG i en grupp som består av representanter för sjukvårdsdistrikten och kommunerna. pDRG används för utveckling av rapporteringen av den regionala vård- och servicekedjan.

RAFAELA®-systemet tar fram vårdkostnaderna per klient

◦ Målet är att ta fram en beräkningsmodell för klassificeringssystemet för vårdintensitet RAFAELA®. Modellen ska beakta kostnaderna för vårdarbetet i prestandaberäkningarna för vårddagar och besöksintervall.
◦ Genomförs i samarbete med kundorganisationer. Målsatt schema 2015–2016.
 

Utveckling av POLIHOIq-mätaren i RAFAELA®

◦ Innehållet och begreppen i mätaren ska uppdateras. Arbetet inleds i början av 2016.
 

Utveckling av rapporteringen i RAFAELA®

◦ Målet är att uppdatera innehållet och modellen i den nuvarande jämförelserapporteringen i RAFAELA® så att de uppfyller behoven inom informationsstyrd ledning i dag. Enligt plan ska arbetet bli klart under 2016 så att den nya metoden för jämförelserapportering kan införas 2017.
 

Uppdatering av termerna och kriterierna i RAVA™:

◦ Målet var att uppdatera de termer och kriterier som används i mätinstrumentet RAVA™ så att de så bra som möjligt motsvarar processerna och rutinerna inom äldrevården i dag. Utvecklingsprojektet genomfördes av en separat arbetsgrupp och slutfördes i början av sommaren 2016.
 

Utveckling av de psykosociala indikatorerna i RAVA™:

◦ Målet för den andra fasen i RAVA™-utvecklingen är att utreda hur mätområdet för RAVA™ kan utvidgas så att instrumentet bättre kan användas för bedömning av klientens psykosociala funktionsförmåga. I praktiken går arbetet ut på att välja 3–4 nya delområden för psykosocial funktionsförmåga och utarbeta frågorna och kriterierna för dem. Utvecklingsarbetet utförs av en separat arbetsgrupp. Målet är att arbetet slutförs före utgången av 2016.

Utveckling av kostnadsberäkning per klient i RAVA™:

◦ Målet för kostnadsberäkningsprojektet i RAVA™ är att kombinera kostnadsdata från organisationerna med uppgifter om klientens funktionsförmåga enligt RAVA™-mätaren. På så sätt ska man ta fram en modell för beräkning av kostnaderna per klient för önskade aktivitetshelheter. Organisationer kan använda uppgifterna vid bland annat budgetering, uppläggning av optimal servicestruktur och resursanvändning samt intern och extern referentgranskning.

◦ Projektet inleddes hösten 2015 då man utarbetade en projektplan och kartlade pilotorganisationerna. Experter vid FCG Konsultering ska analysera materialet från pilotorganisationerna under våren 2016.

Kontroll av RAVA™-indexet och validering av mätaren i samarbete med Tammerfors universitet:

◦ När andra fasen av utvecklingen av RAVA™ är klar ska det nya mätinstrumentet valideras och formeln för RAVA™-indexet definieras på nytt. Arbetet utförs i samarbete med Tammerfors universitet.